Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

O súťaži

Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému PIVO je ojedinelá svojho druhu v rámci podobných súťaží, ktoré sa konajú na mnohých miestach celého sveta. Pod názvom Zlatý súdok vznikla na pôde Pivovaru Šariš z iniciatívy redakcie humoristicko-satirického dvojtýždenníka Bumerang, ktorého vydavateľom sa v roku 1994 na základe rôznych okolností stal pivovar Šariš. Vedenie pivovaru však do obsahu časopisu nijako nezasahovalo a tak bol Bumerang od pivovaru závislý len finančne. Za túto veľkorysosť sa redakcia revanšovala tým, že inicioval vznik súťaže kresleného humoru na tému PIVO s názvom Zlatý súdok.

The international humor competition on the theme beer is the only one of its kind within the frame of a similar competitions taking place on various places around the world. It originated under the name of Golden keg on the grounds of Šariš Brewery from the initiative of humoristic-satirical bi-weekly magazine Bumerang, of which became Šariš Brewery its publisher in 1994. The brewery management however did not interfere to the content of the magazine and so Bumerang remained dependent only financially. For this act of generosity the magazine´s editors reciprocated by the formation of the cartoon humor competition on the theme BEER under the name of Golden keg.

bumerang-logo

Prvé číslo tohto dvojtýždenníka vyšlo 21. augusta 1994 a už 1. apríla 1995 sa uskutočnil prvý ročník súťaže, ktorý mal hneď medzinárodné obsadenie. Odvtedy má Zlatý súdok svoje vyvrcholenie každoročne a tradične vždy 1. apríla v Prešove v Šarišskej galérii.

Po zmene vlastníka Pivovaru Šariš a zániku časopisu Bumerang (v máji 1997) sa síce ešte v roku 1998 zrealizoval 4. ročník súťaže, ale nový vlastník prestal mať o tento projekt záujem, aj keď neskôr sa v niektorých rokoch k rôznej forme podpory vrátil. Každoročné zabezpečovanie tohto projektu a udržanie súťaže na úrovni, ktorá sa rokmi budovala, si tak vyžadovalo veľa úsilia a často spoliehanie sa na pomoc rôznych inštitúcií i jednotlivcov, ktorí boli ochotní podľa svojich možností projekt v tom-ktorom roku podporiť.

Táto medzinárodná súťaž však napriek mnohým problémom svoju ročnú periodicitu nikdy neprerušila a v roku 2013 sa uskutočnil už v poradí 19. ročník tejto medzinárodnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo vyše 200 autorov z 37 štátov sveta a s celkovým počtom vyše 500 súťažných prác. Samotná téma súťaže a jej spracovanie humornou formou v podaní množstva špičkových karikaturistov z celého sveta vzbudzuje každoročne veľkú pozornosť verejnosti a médií o čom sme sa mohli presvedčiť nielen pri každoročných prehliadkach súťaže Zlatý súdok v Prešove, ale i pri rôznych inštaláciách výberov z predošlých ročníkov na mnohých miestach u nás, ale i v zahraničí (napr. v Prahe, Plzni, Českých Budějoviciach, ale aj v kultúrnych inštitútoch pri veľvyslanectvách Slovenskej republiky v Bukurešti, Varšave a inde).

The very first issue of this bi-weekly magazine was published on the 21st August 1994 and the first year of the competition took place already on 1st April 1995, which immediately attracted international authors. From that time the Golden keg holds its annual tradition every 1st April in the Šariš gallery in Prešov.

After the Šariš Brewery’s change of owner and after the end of Bumerang magazine (in May 1997) the 4st year of the competition was yet realized in 1998, however the new owner had ceased having interest for this project, although he came back in various forms of support. The annual provision and the maintenance for this project that was developing throughout the years took lot of effort and many times it relied on help of various institutions and individuals, who were willing to support the project.

However despite many problems this annual periodicity has never been broken and in 2013 the 19st year of this international competition took place with over 500 competing works. The competition theme and its execution in cartoony form presented by a number of top-notch cartoonist from around the whole world evoke great attention of public and media, which is evident not only from the annual parade of Golden keg competition in Prešov, but also from others installations of selections from the previous years in different places in home and abroad (for example in Prague, Plzeň, Budweis, but also in cultural institutions next to embassies of Slovak republic in Bucharest, Warshaw and others).

pivna-galeria-logo

V doterajších devätnástich ročníkoch Zlatého súdka bolo od autorov z celého sveta do súťaž zaslaných okolo 9000 prác na jednu a tú istú tému, čo svedčí o nevyčerpateľnosti tejto témy i o fenoméne nápoja, známeho doslovne vo všetkých kútoch sveta. Časť z týchto prác, ktoré boli v jednotlivých ročníkoch súťaže ocenené, sa podľa propozícii súťaže stalo majetkom občianskeho združenia Pivná galéria. Samotná galéria však existuje len vo virtuálnej podobe, pretože napriek viacročnému úsiliu sa doteraz nepodarilo pre ňu získať vhodné priestory. Možno sa to podarí po realizácii jubilejného 20. ročníka Zlatého súdka, ktorý s uskutoční tohto roku v Prešove v tradičnom termíne, teda 1. apríla.

Fedor Vico, bývalý „vicoprezident“ časopisu Bumerang a konateľ súťaže Zlatý súdok, február 2014

In all the previous 19 years of the Golden keg there was sent about 9000 works from the authors all over the world on the very same topic, which proves how inexhaustible the topic is and also how inexhaustible a phenomenon of this well-known beverage is in all corners of the world. According to the propositions, part of these works, which were awarded in individual years became a property of the civil association the Beer gallery. The gallery however only exists in its virtual form, because despite the years´ worth of effort there has been no suitable place provided. Maybe this will succeed after the realization of the 20st year of Golden keg, which is going to take place traditionally on the 1st April this year in Prešov.

Fedor VICO, the former “vicopresident” of Bumerang magazine and a chief officer of the Golden Keg competition, February 2014