Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému pivo International cartoon competition on the topic of beer
THE GOLDEN KEG

Vyhlásenie súťaže 2016

PIVNÁ GALÉRIA v Prešove
a redakcia časopisu Bumerang,
VYHLASUJÚ

22. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO
ZLATÝ SÚDOK 2016

V piatok 1. apríla 2016 sa uskutoční v Prešove vernisáž najlepších súťažných prác, slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien najúspešnejším autorom 22. ročníka súťaže podľa rozhodnutia poroty takto:

 • VEĽKÁ CENA (Grand Prix) ZLATÝ SÚDOK a 500 €
 • 1. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 200 €
 • 2. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 150 €
 • 3. cena Malý ZLATÝ SÚDOK a 100 €

Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien resp. udeliť ďalšie zvláštne ceny. Organizátor prijme do súťaže všetky práce, ktoré budú doručené na adresu Šarišskej galérie v Prešove do piatku 4.3.2015. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre publikovanie v propagačných materiáloch a reinštalácie výstav s tým, že výstavný katalóg zašleme každému účastníkovi súťaže.

Propozície súťaže:

 1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými prácami v origináli, vrátane grafických techník.
 2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob výtvarného spracovania.
 3. Formát prác by nemal presahovať rozmer A4.
 4. Súťaž je neanonymná. Každý príspevok je nutné označiť na jeho zadnej strane menom a úplnou adresou autora.
 5. Ocenené práce sa stanú majetkom PIVNEJ GALÉRIE v Prešove.
 6. Príspevky posielajte na adresu:
  Hlavná 51. (p. Fedor VICO) 080 01 Prešov Slovensko
  Obálku s príspevkami označte viditeľne heslom „PIVO“

THE BEER GALLERY in Prešov
and The editorial Bumerang,
ANNOUNCE

22nd International Cartoon Humour Competition on the Topic of BEER
GOLDEN KEG 2016

On Friday, 1st April 2015, an exhibition of the best competing works, a festive announcement of the results and the handing of prizes to the most successful authors of the 22nd competition in accordance with the Jury´s decision will take place as follows:

 • GRAND PRIZE (Grand Prix) Golden Keg and 500 €
 • 1st Prize Small GOLDEN KEG and 200 €
 • 2nd Prize Small GOLDEN KEG and 150 €
 • 3rd Prize Small Golden KEG and 100 €

The Competition Jury reserves the right not to grant any of the prizes or to grant other special prizes. The organisers will accept for the competition all works that will be delivered at the address of the Šarišská gallery in Prešov by 4 th March 2015. The organisers of the competition reserve the right to publish selected works in promotional materials and to re-install the exhibition, while each competitor will receive a competition catalogue.

Competition rules:

 1. Each author can send at maximum five original works, including graphic techniques.
 2. The competition is open to anybody and everybody, and it is not restricted in terms of artistic design methods.
 3. The formats of the works should not exceed the A4 dimensions.
 4. The competition is non-anonymous. Each work should be signed on the reverse and bear the author´s full address.
 5. The rewarded works will become property of the BEER GALLERY in Prešov.
 6. Send your works at the address:
  Hlavná 51. (p. Fedor VICO) 080 01 Prešov Slovakia
  Please clearly mark the envelope with the word „PIVO“.


Celé vyhlásenie na stiahnutie/Full accounce for download
Vyhlásenie 2016/Announce 2016 0.25Mb